Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
 
       Napredno iskanje
    Storitve      Predavatelji   Aktualno
 
Izvajalci seminarjev so strokovnjaki z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju uvajanja in certificiranja sistemov vodenja. Znanje in izkušnje so pridobili v sorodnih institucijah v tujini in domačih visokošolskih ustanovah ter pri delu z domačimi podjetji. Skoraj vsi imajo status presojevalca/vodilnega presojevalca pri certifikacijski hiši Bureau Veritas Certification.
 
 
Andrej TREBAR
 
Po izobrazbi je magister elektrotehnike. Dodiplomski študij je zaključil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Bogate delovne izkušnje na področju razvoja, kakovosti in vodenja je pridobil v podjetjih Iskra Avtomatika (razvojni inženir), Iskra Delta (razvojni inženir in vodja kakovosti) in Iskra Sistemi (v.d. direktor). Dodatno se je usposabljal na naslednjih področjih: Automatic Test Equipment Operations and Programming (ZDA), Mainframe computer maintenance FACOM 180N (Japonska), Maintenance of Digital Equipment VAX 8800 (Irska), EMI, EMC protection (Švedska), PHARE – MGD, Training course in consulting skills (Slovenija). Njegova poglavitna dejavnost je svetovanje pri razvoju, uvajanju in certificiranju sistemov vodenja kakovosti. Za Bureau Veritas izvaja usposabljanja o sistemih vodenja kakovosti. Je avtor knjige Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev, ki jo je izdalo Slovensko združenje za kakovost in odličnost in aplikacije TRIZ crossover QMS za mobilne naprave z Android operacijskim sistemom.

   
Andrej URŠIČ
 
po poklicu univerzitetni diplomirani biolog, je zaposlen na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje kot vodja službe za varstvo okolja. V svoji celotni poklicni karieri se ukvarja s problematiko onesnaževanja okolja od izvajanja različnih meritev onesnaževanja in onesnaženosti okolja do ocenjevaja vplivov na okolje in vrednotenja okoljskih tveganj. Z odločbo ministra je bil leta 2004 po Zakonu o varstvu okolja imenovan za okoljsekga izvedenca za vse vrste posegov v okolje za katere je obvezna presoja vplivov na okolje. Od leta 1999 sodeluje z Bureau Veritas na področju ekologije. Ima status vodilnega presojevalca za ISO 14001. Poleg presoj vodi usposabljanja s področja sistemov ravnanja z okoljem kamor sodijo informativni seminarji o zahtevah stanadarda ISO 14001 ter delavnice in tečaji za notranje presojevalce.

   
Sandra ZOPPE
 
je kot univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije svojo strokovno kariero začela v tekstilnem podjetju Angora, kjer je bila zaposlena kot vodja prodaje in nabave, kasneje vodja kakovosti in vodja proizvodnje. Od leta 1998 aktivno sodeluje z Bureau Veritas. Je vodilna presojevalka za ISO 9001 in presojevalka za ISO 14001. Kot predavateljica vodi seminarje in delavnice za notranje presojevalce. Leta 2002 je zaključila študij MBA.

   
Irma KOREN
 
se je leta 2009 zaposlila na Bureau Veritas kot presojevalka in produktni vodja za področje živilske dejavnosti. Na Biotehniški fakulteti je opravila magistrski študij s področja tehnologije predelave rastlinskih živil. Kot dolgoletna direktorica kakovosti v živilski industriji je pridobila bogate strokovne izkušnje s področja proizvodnje živil, vodenja kakovosti in notranjega nadzora, laboratorijskega dela in vodenja varnosti živil. Je presojevalka za ISO 9001, IFS, BRC, FAMI QS ter HACCP. Vodi številne seminarje s področja varnih živil in sodeluje na strokovnih srečanjih. Je predsednica tehničnega odbora kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov na Inštitutu za standardizacijo. V sodelovanju s prof. dr. Petrom Rasporjem je v »Priročniku za postavljanje in vodenje sistema HACCP« objavila primer uspešno postavljenega sistema HACCP.

   
Robert BRUMNIK
 
je vodilni presojevalec po standardih ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je tutor in ocenjevalec programov Bureau Veritas za pooblaščene osebe za varstvo podatkov, DPO in GDPR specialist, predavatelj informacijske varnosti na podiplomskem študiju Korporativne varnosti in upravljanja s tveganji, na mednarodnih konferencah in seminarjih ter avtor več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov.

   
Miran GAŠPER
 
je svojo delovno kariero začel kot pripravnik v tovarni Krka Novoterm. Nadaljeval je v Akripol-u Trebnje, kjer se je zaposlil kot tehnolog kontrole in si s tem začrtal profesionalno pot na področju kakovosti. Leta 1989 se je preselil v Avstralijo, kjer je dokončal študij materialne tehnologije in bil zaposlen kot projektni vodja v raziskovalnem centru COMALCO. Pri projektih se je srečeval tako s sistemi kakovosti, kot tudi s sistemi varovanja poklicnega zdravja. Leta 1994 je v Avstraliji opravil izpit za zunanjega presojevalca na področju sistemov kakovosti. Po vrnitvi v Slovenijio se je zaposlil v Krki Tovarni zdravil, v sektorju za upravljanje kakovosti in pričel kot presojevalec sodelovati z Bureau Veritas. Danes ima lastno podjetje in kot vodilni presojevalec za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 izvaja presoje ter tečaje za notranje/ vodilne presojevalce. Na področju sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu je opravil prvo presojo v Sloveniji (Impol) in na Hrvaškem (INA Rafinerija nafte Sisak).

   
Zoran LEKIČ
 
je veliko večino svoje profesionalne kariere delal na področju kakovosti in produktivnosti v proizvodnih in storitvenih organizacijah. V Ljubljani je diplomiral na Stroji fakulteti, kot Fullbrightov štipendist je v ZDA pridobil naziv magistra znanosti iz industrijskega inženiringa. Takoj po izidu standardov serije ISO 9000 se je vključil v najširšo uveljavitev kakovosti in opravil pionirsko delo na promociji pridobitve certifikatov kakovosti v slovenskem gospodarstvu. Prvi v Sloveniji je pridobil naziv vodilnega presojevalca za sisteme vodenja kakovosti in vodil certifikacijske presoje doma in v državah srednje Evrope. Ustanovil je in 15 let vodil podružnico Bureau Veritas v Ljubljani, ki je postala vodilna certifikacijska hiša v Sloveniji. Je član ISO TC 176 komiteja, ki skrbi za razvoj standardov kakovosti. Za svoje dolgoletno aktivno delo pri Evropski organizaciji za kakovost (EOQ) je prejel posebno priznanje in postal njen častni član.

   
Danilo BRUN
 
je svojo delovno kariero pričel kot teholog, raziskovalec in vodja kakovosti v podjetju Eta Cerkno. Kot vodja kakovosti v podjetjih Iskra Telematika, Iskra Delta, Iskra Terminali in tehnični vodja v podjetju Instalacije Škofja Loka je pridobil številne praktične izkušnje s področja sistemov vodenja kakovosti. Od leta 1994 aktivno sodeluje z Bureau Veritas. Ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001. Kot predavatelj vodi tečaje za notranje presojevalce ter seminarje za vodstvene in vodilne delavce. Kot soavtor je sodeloval pri pripravi priročnika o presojah ter pri izdaji zgoščenke o sistemih vodenja kakovosti.

   
Boris HLADNIK
 
ima dolgoletne delovne izkušnje na področjih razvoja, investicij, realiazcije projektov izgradnje, organizacije in vodenja proizvodnih obratov. Zaposlen je bil v sledečih industrijskih panogah: optika, embalaža, strojegradnja, gradbeništvo, energetika in ekologija. Od leta 2000 sodeluje z Bureau Veritas na področjih ISO sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter presoje skladnosti v okviru CE oznake novih direktiv Evropske skupnosti za tlačno (PED) in transportno (TPED) opremo. Ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001 in presojevalca za ISO 14001.

   
Rasto Matjaž JURCA
 
univ.dipl.ing. strojništva, univ.dipl.oec., M.E. ( mag. okoljskega inženirstva ) že celotno profesionalno kariero dela na področju varstva okolja in sicer: Vodovod – kanalizacija Ljubljana; od projektanta do vodja razvojnega oddelka; Smelt-od vodje projekta do direktorja poslovnega področja; Petrol-vodja oddelka za varstvo pri delu, požarno varstvo in ekologijo; Snaga Ljubljana – glavni direktor. Najdaljše obdobje približno 20 let je bil zaposlen v Smeltu, kjer je delal na številnih projektih povezanih z zmanjševanjem vplivov na okolje v različnih državah po svetu. Magistrski študij okoljskega inženirstva je opravil kot Fulbrightov štipendist v Združenih državah Amerike. Od leta 1996 sodeluje z Bureau Veritas in sicer kot IRCA certificirani vodilni presojevalec in predavatelj za sisteme ravnanja z okoljem, presojevalec za OHSAS 18001 in SQAS Transport. Je član slovenske tehnične komisije ISO/TC207 pri SIST.

   
Anton KLASINC
 
univ. dipl. inženir strojništva in magister tehnične kibernetike, je svojo strokovno kariero začel v Iskri, kjer je deloval na področju razvoja produktivnosti, kakovosti in inovativnosti. Že leta 1978 je začel delovati samostojno in med prvimi postal zasebni raziskovalec. Z izvirnimi postopki in metodami je pomagal vrsti firm pri njihovih prizadevanjih za napredek in od teh prejel tudi nekaj priznanj in pohval. Stalnica njegovega dela je bila predvsem kakovost, za katero je prejel najprej nagrado za razvoj »Integralnega sistema kontrole kvalitete« v Iskri in nato Priznanje Slovenskega združenja za kakovost, »za dolgoletno izredno prizadevanje v zvezi z napredkom kakovosti« (1998). Od leta 1993 dela za BureauVeritas, kot ISO 9000 vodilni presojevalec in QMS 2000 Principal Auditor (IRCA Certified Auditor) in predavatelj.

   
Peter KLUČAR
 
univ.dipl. inženir strojništva ima zelo bogate strokovne izkušnje na področju avtomobilske industrije. Svojo strokovno kariero je začel v ISKRA BII v oddelku za kontrolo kakovosti, kasneje je postal vodja oddelka za industrijsko načrtovanje. V nadaljevanju je delal kot samostojni inovator in zasebni raziskovalec na področjih za kompleksno racionalizacijo proizvodnje, zagotavljanje kakovosti, sistemov vzdrževanja TPM in JIT. Na teh področjih ima odmevne reference v številnih slovenskih podjetjih v farmacevtski, avtomobilski in drugih branžah. Od leta 1995 aktivno sodeluje z Bureau Veritas na področju sistemov vodenja kakovosti v avtomobilski industriji. Ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001, ISO/TS 16949 in VDA 6.1. Vodi certifikacijske presoje, informativne seminarje, seminarje za vodstvo in tečaje za notranje presojevalce predvsem v avtomobilski industriji.

   
Rajko KOKOL
 
univ.dipl.inženir strojništva je svojo strokovno kariero pričel v podjetjih za proizvodnjo opreme za avtomobilsko industrijo. Leta 2004 je ustanovil lastno podjetje in kot samostojni svetovalec dela na področju razvoja sistemov kakovosti in poslovanja ter prenove (reinženiring) poslovnih procesov. Pri Bureau Veritas ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001, ISO/TS 16949 in status presojevalca za ISO 14001. Kot predavatelj vodi seminarje za notranje presojevalce in delavnice o metodah FMEA, MSA, SPC, APQP&PPAP.

   
Ahmet MEHONIĆ
 
deluje zadnjih 10 let kor samostojni svetovalec. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi s svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001, sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 ter pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti po zahtevah ISO / TS 16949 in VDA 6.1, ki veljata za dobavitelje avtomobilske industrije. Po izobrazbi je magister strojništva. Dodiplomski študij je zaključil na Fakuleti za strojništvo v Ljubljani. Bogate delovne izkušnje na področju proizvodnje, razvoja in kakovosti je pridobil v podjetjih Loške tovarne hladilnikov, Domel, Termo in Plutal. Z Bureau Veritas aktivno sodeluje kot vodilni presojevalec za ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.1 in ISO 14001. Kot predavatelj vodi informativne seminarje, delavnice in tečaje za notranje presojevalce.

   
Miroslav PRIMC
 
je svojo delovno kariero na področju sistemov vodenja kakovosti pričel v podjetju Iskra terminali Kranj kot vodja kakovosti in v podjetju Iskra STI Kranj, kjer je bil zadolžen za uvedbo sistema vodenja kakovosti in izvedbo notranjih presoj. V letu 1999 je pričel aktivno sodelovati z Bureau Veritas. Je presojevalec za ISO 9001 in eden izmed najbolj iskanih predavateljev za usposabljanje notranjih presojevalcev. Dosedaj je izvedel preko 300 seminarjev in delavnic za notranje presojevalce.

   
Viljem STRAŠEK
 
diplomirani varnostni inženir, je avtor priročnika Vodenje podjetja z vidika varovanja okolja in soavtor aktualne knjige Integracija sistemov vodenja organizacije ter številnih strokovnih člankov. Dobitnik prve Nagrade Avgusta Kuharja podeljene za leto 1997 za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih opredeljuje ustvarjalnost in inovativnost (prvi v Sloveniji izdelal sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001 in sistem integriral s sodobnim sistemom upravljanja s poklicnim zdravjem in varnostjo na osnovi evropskih direktiv ). Od leta 1997 sodeluje z Bureau Veritas na področju okoljske problematike ter zdravja in varnosti pri delu. Ima status vodilnega presojevalca za ISO 14001 in OHSAS 18001 in status presojevalca za ISO 9001. Kot predavatelj vodi številne seminarje za notranje in vodilne presojevalce.

   
Jožef ŠEGEL
 
univ.dip.inž ima več letne izkušnje na področju vodenja podjetij, informatike, kakovosti in raziskav. Pridobil si jih je v podjetjih Železarne Ravne in Metal Ravne (tehnični direktor in direktor za kakovost ter raziskave), Tovarna ulitkov Litostroj (direktor) in v lastnem podjetju Korman, kjer se je ukvarjal z informatiko (CRM) in s svetovanjem za uvedbo sistema vodenja kakovosti ter ravnanja z okoljem. Od leta 1995 aktivno sodeluje z Bureau Veritas kot vodilni presojevalec za ISO 9001 in ISO 14001. Kot predavatelj vodi številne seminarje s področja sistemov vodenja kakovosti med katerimi je tudi pri IRCA registriran seminar za vodilne presojevalce. Doma in v tujini je objavil preko 80 strokovnih prispevkov.

   
Igor Andrej ŠTUBELJ
 
univ. dipl. ing. strojništva, energetska smer, pooblaščen inženir registriran pri Inženirski Zbornici Slovenije. Profesionalna kariera: vodilni projektant za opremo industrijskih lakirnic, predobdelav, filterskih sistemov (SOP-Krško); vodilni projektant za energetske in strojne instalacije (Biro za lesno industrijo /SLO/, Air Systems, Waste Heath Engineering and Research, P.M.M.P Process Engineering /Australija/, bivši član Institution of Engineers, Australia; sodni cenilec registriran pri Ministrstvu za pravosodje; predavatelj za tematiko ocenjevanja strojev in opreme, član American Society of Appraisers A.S.A. Je vodilni presojevalec za ISO 14001, presojevalec za ISO 9001 in OHSAS 18001 pri certifikacijski hiši Bureau Veritas Certification in pri IRCA registriran predavatelj.

   

NOVA SPLETNA STRAN ZA SEMINARJE

Sporočamo vam, da pripravljamo novo spletno stran za seminarje. Na obstoječi spletni strani si lahko ogledate ponudbo seminarjev, prijave pa žal niso možne.  več informacij

ISO 9001:2015 - SEMINARJI

Za že usposobljene notranje presojevalce in za začetnike bomo organizirali sledeče seminarje

  več informacij

ISO 14001:2015 - SEMINARJI

Za že usposobljene notranje presojevalce in za začetnike bomo organizirali sledeče seminarje  več informacij

Cookie Policy

Bureau Veritas na svoji spletni strani www.bureauveritas.si uporablja piškotke.  več informacij